Historia

Twierdza Königstein stanowi jedyny w swoim rodzaju przykład europejskiego kunsztu budowy twierdz wywierającym silne wrażenie na zwiedzającym.
Ponad 750 lat historii stworzyli twierdzę z imponującym zespołem budowli obronnych w stylach architektonicznych późnego gotyku, renesansu, baroku i stylu budowlanego panującego do końcu XIX. wieku.

Muzeum

2000

twierdza zostanie przekształcona w Spółkę z o.o (Betriebsgesellschaft mbH) i posiada od  2003 roku status spółki służącej dobru powszechnemu (gGmbH)

1991

Twierdza Königstein przechodzi na własność skarbu Państwa wolnego Landu Saksonia (Zamki Państwowe)

1955

otwarty areał twierdzy o powierzchni 9,5 hektara zostanie udostępniony publiczności w formie Muzeum historyczno-wojskowego

XIX/XX. wiek

1949

Twierdza Königstein służy jako poprawczak dla politycznie nie wygodnej młodzieży oraz dla osób, które w wyniku zawirowań wojennych popełnili przestępstwa, tutaj zostaną oni wychowani i wykształceni

1945

załoga twierdzy przekazuje władzę francuskim jeńcom wojennym, później nastąpi ewakuacja obozu przez amerykańską jednostkę specjalną i twierdzę zajmuje  Armia Czerwona, która uruchomi na twierdzy lazaret

1942

francuskiemu generałowi Henri Giraud udaje się ucieczka z obozu jenieckiego dla oficerów

1939

twierdza służy jako obóz jeniecki, najpierw dla polskich jeńców, a później dla francuskich generałów i oficerów

1921

stworzenie lazaretu rehabilitacyjnego dla Reichswery

1914

obóz jeniecki dla rosyjskich i francuskich oficerów i żołnierzy

1913

stanowisko Komendanta twierdzy zostanie skreślone z etatu wojskowego i twierdza traci status twierdzy

1871

po założeniu Rzeszy Twierdza Königstein jako jedyna saska budowla została włączona w ogólnoniemiecki system twierdz i stacjonuje tam saski garnizon na stałe

1870

w czasie niemiecko-francuskiej wojny twierdza została pierwszy raz użyta jako obóz jeniecki

1866

po przegranej dla Saksonii Prusko-Austriackiej wojnie Twierdza Königstein przechodzi pod dowództwo pruskiego komendanta z pruską załogą

1849

w czasie Powstania Majowego w Dreźnie Twierdza Königstein służy ponownie jako kryjówka dla rodziny królewskiej po zakończeniu nieudanego powstania w twierdzy więzi się ujętych rewolucjonistów

1848

jedyne "zdobycie" twierdzy przez czeladnika kominiarza Sebastian Abratzky

Napoleon

1815

w wyniku Kongresu Wiedeńskiego Saksonia traci wielkie obszary swojego terytorium; Twierdza Königstein uchroni się w granicach Państwa saskiego jako jedyna twierdza krajowa

1813

Napoleon przeprowadza inspekcję Twierdzy Königstein

1806

z łaski Napoleona Saksonia przekształci się w Królestwo, a Twierdza Königstein wchodzi w skład twierdz należących do Rheinbundu

Wiek Augustyński

1756

na początku siedmioletniej wojny (1756-63 r.) saska armia wpada w niewolę na równinie przed górą Lilienstein; Książę elekt ze swoim dworem w celu uratowania się ucieka na Twierdzę Königstein, teren twierdzy zostanie deklarowany jako terytorium neutralne

1728

Odwiedziny pruskiego "Króla żołnierzy" Friedricha Wilhelma I. i jego syna następcy tronu Friedricha (później Król Friedrich II.)

1725

na życzenie Augusta Mocnego bednarze budują największą beczkę do wina (pojemność 238.600 litrów) która stoi do 1819 r. w piwnicy zamku; w prestiżowym wyścigu o wybudowanie największej beczki August Mocny zwycięża z Księciem elektem "von der Pfalz" (beczka konkurent stoi jeszcze dzisiaj na zamku w Heidelbergu)

1712

drugie odwiedziny rosyjskiego cara Piotra I.

1698

pierwsze odwiedziny rosyjskiego cara

Więzienie Państwowe

do 1922 r.

Słynnymi więźniami na twierdzy są:
Johann Friedrich Böttger, współwynalazca europejskiej porcelany (1706/07 r.),
rosyjski rewolucjonista Michaił Bakunin (1849 r.) i
socjaldemokrata August Bebel (1874 r.)
Do roku 1922 twierdza Königstein jest jednym z najbardziej nienawidzonych więzień Państwowych w Saksonii.

1588

na twierdzę przybywa pierwszy więzień Państwowy,  Dr. Martin Mirus.

Rozbudowa twierdzy

1589

Książę elekt Christian I. rozkazuje rozbudowę zamku na miarę twierdzy krajowej; do 1594 r. powstają między innymi brama wejściowa, stare koszary, zamek Christiansburg (Friedrichsburg) i stara zbrojownia; w kolejnych stuleciach następuje na bieżąco modernizacja budowli obronnych, co spowoduje że żaden wróg nie odważy się zaatakować; z powodu gwarantowanego bezpieczeństwa przed zdobyciem twierdzy przez wrogie wojska w nie spokojnych czasach sascy Królowie szukają schronienia za grubymi murami twierdzy i przechowują tutaj dzieła sztuki oraz skarb Państwowy; z powodu pięknej okolicy twierdza jest również ulubionym miejscem wycieczkowym dla dworu saskiego i miejscem organizowania licznych festynów

Klasztor

1563

na rozkaz księcia elekta Augusta wierci się pod kierownictwem mistrza górnictwa z Freibergu Martina Planera najgłębszą studnię w Saksonii o głębokości 152,5 metrów (zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę jest ważnym warunkiem do budowy twierdzy)

1516

dwanaście celestynów i jeden przeor zamieszkują klasztor pod nazwą "Klasztor do chwały cudów Marii", klasztor założył książę Georg brodaty na górze Königstein; klasztor istnieje do roku 1524

Średniowieczny Zamek

1459

Umowa z Eger legalizuje prawnie istniejący stan własnościowy twierdzy

1406/ 1409

w czasie wojennej potyczki (Dohnaische Fehde) budowla przechodzi w ręce Wettinów (saski ród władczy)

1241

pierwsze wystąpienie pełnej nazwy "Königstein" w górnołużyckim akcie granicznym który Wacław I. "in lapide regis" (łacin.: na kamieniu króla) pieczętuje

1233

najstarsza pisemna wzmianka o istnieniu zamku na górze Königstein; w akcie prawnym króla Wacława I. czeskiego znajduje się wzmianka o hrabim "Gebhard vom Stein" ; średniowieczny zamek należy do królestwa czeskiego