Kronika pevnosti

800 let hradu a pevnosti Königstein

kolem roku 1000 př.n.l.

Zdobený fragment velké zásobní nádoby z doby bronzové. Festung Königstein gGmbH / Matthias Hultsch

Artefakty z doby bronzové jsou prvním dokladem lidské činnosti na Königsteinu.

Königstein ve středověku

1233

Pravděpodobně nejstarší písemná zmínka hradu na hoře Königstein: V jedné listině českého krále Václava I. je zmíněn "purkrabí Gebhard vom Stein". Středověký hrad patří k Českému království.

1241

Hornolužická hraniční listina Festung Königstein gGmbH

První písemná zmínka o Königsteinu; Král Václav I. z Čech zapečetil "in lapide regis" ("na králově kameni" Hornolužickou hraniční listinu).
Na skalní náhorní planině stojí středověký hrad, který patří k zemím Koruny české.

Expozice IN LAPIDE REGIS

1359

Zlatá bula císaře Karla VI. Wikimedia Creative Commons

Císař Karel IV. pobývá na hradě Königstein, který je od té doby znám jako "císařský hrad".

1406/ 1409

Během „Sporu o Dohnu“ - vojenský konflikt mezi Míšeňským markrabětem a měšťany z Dohny - přechází hrad do majetku Wettinů (saský panovnický rod).

1459

Smlouvou s Chebem je tento nový majetkový vztah právně ošetřen.

1516

Klášterní brána ukrytá v prohlubni za pevnostní zdí Bernd Walther

Dvanáct celestýnských mnichů a jeden převor obývají „klášter chvály Mariina zázraku“, založený vévodou Jiřím Vousatým na Königsteinu. Klášter existoval do r. 1524.

Přestavba na pevnost

1563

Na příkaz kurfiřta Augusta byla pod vedením důlního mistra Martina Planera z Freibergu vyhloubena nejhlubší studna v Sasku, hluboká 152,5 m (zajištění zásobování vodou je důležitým předpokladem pro stavbu pevnosti).

1588

Portrét vrchního dvorního kazatele Martina Miriuse Wikimedia Creative Commons

Na Königstein je přivezen první státní vězeň,  Dr. Martin Mirus.

Až do roku 1922 je Königstein nejdůležitějším státním vězením v Sasku. Seznam vězňů obsahuje více než 1 000 jmen.

Expozice: Uvězněni na pevnosti Königstein

1589

Velká staveniště pevnosti Matthias Hultsch

Kurfiřt Kristián I. nařizuje přestavbu hradu na pevnost – do r. 1594 byly postaveny např. Portálový dům (Torhaus), boční přepad, Stará kasárna, hrad Christiansburg (jinak Friedrichsburg) a Stará zbrojnice. V následujících stoletích byla obranná zařízení stále modernizována na základě nových poznatků tak, aby se žádný nepřítel ani neodvážil na pevnost zaútočit.

Protože byla pevnost Königstein nedobytná, vyhledávali ji v neklidných dobách panovníci Saska, aby se zde schovali a ukryli své umělecké cennosti a státní klenoty. Díky své poloze v krásné krajině byl Königstein také oblíbeným výletním místem panovnického dvora a místem konání nejrůznějších slavností.

Pevnost v 17. století

1610

Poprava velitele pevnosti Wolfa Friedricha Beona kvůli zpronevěře pevnostního majetku a kácení pevnostního lesa.

1619

Magdalenin Hrad před přestavbou na zásobovací sklad Festung Königstein gGmbH

Kvůli své malebné poloze je Königstein také oblíbeným výletním místem dvora a místem konání mnoha slavností. Tak dochází v přítomnosti kurfiřta Johanna Georga I. ze Sasko k slavnostnímu otevření renovovaného Hradu Jana Jiřího. Tento nechává postavit další reprezentativní budovy na Königstein, jako jsou Magdalenin Hrad a Janův sál.

1639

Švédové vpadají do Saska.
Projíždějí kolem pevnosti Königstein a podpalují město Königstein.

 

Každoroční vojensko-historická podívaná s fiktivním dobýváním:


Švédové dobývají pevnost Königstein

1676

Po rekonstrukčních pracích posádkový kostel na pevnosti je vysvěcen za přítomnosti saského kurfiřta Jana Jiřího II.

Augustýnská doba

1698

Car Petr Veliký | Portrét, olej na plátně Festung Königstein gGmbH

První návštěva ruského cara
V roce 1712 ji navštívil podruhé. Saský panovník často cestoval s významnými hosty pro zábavu na pevnost Königstein.

1706

Portrét Johanna Friedricha Böttgera Foto: Festung Königstein gGmbH

Pozdější spoluvynálezce evropského porcelánu Johann Friedrich Böttger je na příkaz Augusta Silného podruhé uvězněn na Königsteinu. Již v roce 1702 zde byl tři měsíce vězněn.

Expozice: Uvězněni na pevnosti Königstein

1725

Na přání Augusta Silného vyrobili bednáři a bečváři největší Königsteinský sud na víno (238 600 l), který stál do r. 1819 ve sklepě hradu Magdalenenburg v pevnosti - tím zvítězil v sázce s falckým kurfiřtem o vyrobení největšího sudu na víno (druhý sud je dodnes k vidění na zámku Heidelberg). Nach dem Abriss wurde nie wieder bei einem Fass eine solche Füllmenge erreicht.

Dnes v obřím sudovém sklepě:
Moderní replika sudu - multimediální umělecká instalace

1737

Inženýr-architekt Jean de Bodt | Olejomalba Festung Königstein gGmbH

Dočasný uzávěr opevňování pevnosti za kurfiřta Fridricha Augusta II. Začalo se posilováním předpolí pevnosti vojensky. S mnoha nově vzniklými kasárnami, střelnými sklady a konečně i bombuvzdorným studničním domem dosáhl Königstein svého největšího rozvojového stavu.

1756

Zajetí saské armády Prusy u Liliensteinu Festung Königstein gGmbH

Saská armáda je zajata na pláni Lilienstein. Kurfiřt a jeho dvůr hledali bezpečí na Königsteinu a museli přihlížet porážce jeho armády. Pevnost je poté prohlášena za neutrální.

Königstein v napoleonské době

1806

První saský král: Friedrich August I. Festung Königstein gGmbH

Sasko vstupuje do Rýnského spolku, svazu německých států založeného pod nadvládou Napoleona. Königstein se tak stává pevností Rýnského spolku.

1813

Napoleon I. - císař Francie | Mramorová busta Festung Königstein gGmbH

Napoleon dohlíží na pevnost  a Königstein se stává důležitým prvkem jeho dalšího strategického plánování.

1815

Rozhodnutím Vídeňského kongresu ztrácí Sasko velkou část svého území. Königstein zůstává jedinou saskou pevností a proto je zesílen přístavbou několika budov.

Neklidné časy v 19. století

1848

Sebastian Abratzky (foto kolem roku 1880) Festung Königstein gGmbH

Kominický tovaryš Sebastian Abratzky leze na Königstein bosou nohou skalní štěrbinou. Jeho dosud jediné "dobytí" pevnosti skončilo několikadenním vězením.

1849

Ruský revolucionář Michael Alexandr Bakunin Heinrich Ditlev Mitreuter (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Během květnového povstání v Drážďanech slouží Königstein opět jako útočiště saské královské rodiny. Po potlačení povstání jsou zatčení revolucionáři posláni do místního státního vězení.

1866

Klenotnice kolem roku 1900 Festung Königstein gGmbH

Naposledy v jeho historii je z Königsteinu vypáleno dělo na nepřátelskou pruskou hlídku.
Po prohrané prusko-rakouské válce (Sasko na straně poražených) musí být Königstein předán pruskému veliteli, který se sem nastěhuje spolu s pruskou posádkou.

 

Pevnost na konci 19. století

1870/1871

Během německo-francouzské války byla pevnost poprvé využita jako tábor pro válečné zajatce. Obyčejní vojáci musí přinést zem pro stavbu nových baterijních valů na pevnost.

Systém pro nabíjení munice baterií 6 a 7, vybudovaný v letech 1887-1890. Bernd Walther

Po založení Německé říše byl Königstein jako jediná saská pevnost zařazen do celoněmeckého pevnostního systému, stěhuje se do ní opět saská posádka. Pevnost byla tak naposledy ve své historii intenzivně a tentokrát zejména podzemně přestavěna na opevňovací pevnost.

1913

Německý říšský sněm ruší funkci velitele z vojenského rozpočtu, a tím ruší i status pevnosti Königstein.

Od dvou světových válek
až po založení muzea

1914

Váleční zajatci z první světové války v pevnosti Königstein Festung Königstein gGmbH

Königstein se podruhé stává zajateckým táborem, tentokrát pro ruské a francouzské důstojníky a generály.

1921

Mírový lazaret 1929 Festung Königstein gGmbH

Zřízení ozdravovny pro  příslušníky Reichswehru v mírové lazaretě

1922

Das Alte Zeughaus beherbergte seit 1873 die „Festungsstuben-Gefangenen-Anstalt“ für Staatsgefangene. Festung Königstein gGmbH

Poslední státní vězeň je propuštěn 3. června. Odseděl si 10 dní za "souboj se smrtící zbraní".

1939

Pevnost se stává potřetí válečným zajateckým táborem, nejprve pro polské a později pro francouzské důstojníky a generály.

1942

General Henri Giraud
General Henri Giraud Festung Königstein gGmbH

Henri Giraud je jediným francouzským generálem, kterému se během druhé světové války podařilo uprchnout ze zajateckého tábora pro důstojníky do neutrálního Švýcarska.

1945

Posádka předává velení francouzským válečným zajatcům. Později je zajatecký tábor evakuován americkou speciální jednotkou a pevnost je obsazena Rudou armádou, která na Königsteinu zřizuje vojenskou nemocnici.

1949

Vstupní brána - Nápravně výchovný ústav pro mládež 1953/53. Festung Königstein gGmbH

Königstein slouží jako vzdělávací a výchovné dílny pro politicky nepohodlné mladistvé, jakož i pro ty, kteří se v důsledku poválečných zmatků dopustili trestných činů.

1955

Předání klíčů prvnímu řediteli Muzea pevnosti Königstein Archiv Festung Königstein

Založením Muzea pevnosti Königstein je areál o rozloze 9,5 hektaru zpřístupněn veřejnosti jako muzeum vojenské historie pod širým nebem.

1957

"Líná služka" v muzeu zbrojnice ve staré zbrojnici Alfred Hering / Archiv Festung Königstein

Poprvé jsou na pevnosti současně představeny v pěti budovách výstavy.

1965

Výstava "Vojenská technika a společenský řád - od křesadlového zámku k bojové střele" Festung Königstein gGmbH

Německé armádní muzeum v Postupimi otevírá svou první hostující výstavu v Novém zbrojním domě.

Pevnost po německém znovusjednocen

1991

Pevnost Königstein přechází do vlastnictví Svobodného státu Sasko a stává se Státní zámecký podnik.

1992

Zrekonstruovaný výtahový stůl podle vzoru strojního stolu z 18. století. Bernd Walther

Na základě koncepce využití se zahajují rozsáhlé stavební práce na zavlažování a odvodňování pevnosti. Následuje kompletní rekonstrukce řady budov, například kasáren a Bedřichův hradu.

1997

Čerpání vody se předvádí denně od dubna do října. Bernd Walther

Během rekonstrukce studny se odčerpá 160 000 litrů vody a poprvé od roku 1569 stojí lidé na 152,5 metru hlubokém dně studny.

2000

Die Festung wird aus dem Verbund Staatlicher Schlossbetriebe herausgelöst und eine eigenständige Betriebsgesellschaft mbH des Freistaates Sachsen.

2003

Die Betriebs-GmbH wird in eine gemeinnützige GmbH (gGmbH) umgewandelt.

2005

Panoramatický výtah Festung Königstein gGmbH

V průběhu rekonstrukce bude vybudován panoramatický výtah a otevřena restaurace "In den Kasematten".

2015

Werbemotiv der Ausstellung

Otevření první stálé expozice o historii Königsteinu "In Lapide Regis" v dosud kompletně zrekonstruovaných prostorách Domu brány a Budovy dělostřelecké obrany.

2019

Mit der Fertigstellung der Georgenburg und ihren Ausstellungs- und Verwaltungsräumen ist die größte Baumaßnahme, die Sanierung der sogenannten Westbebauung, beendet.

Festung Königstein gGmbH
01824 Königstein

telefon: +49 (0)35021 64 607
info@festung-koenigstein.de

Otevírací doba

duben – říjen 9 - 18 hodin
listopad – březen 9 - 17 hodin
Poslední návštěvníci:
hodinu před uzavřením pevnosti